ΑΣΕΠ 3Ε/2020: Προσλήψεις 11 θέσεων για την Α.Ε.Π.Π.- Υποβολή αιτήσεων 5-20 Νοέμβριου.

30 Οκτωβρίου 2020

 

Από 5 έως και 20 Νοεμβρίου (2020) θα γίνονται οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά, για 11 θέσεις Νομικών για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.

Οι θέσεις αφορούν Νομικούς με ειδίκευση στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και απαιτείται Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επιπλέον του πρώτου τίτλου σπουδών απαιτούνται Διδακτορικό δίπλωμα στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο ίδιο αντικείμενο και αντίστοιχη εμπειρία 2 ετών ή Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε σχετικό θέμα με το περιεχόμενο της θέσης. Κρίνεται απαραίτητη και η κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών.

Η θητεία των εργαζομένων πρόκειται να είναι πενταετής και θα παραταθεί έως τον διορισμό νέων.

H έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 20 του ίδιου μήνα, και ώρα 14:00. Όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο να κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα- όπως αυτά ορίζονται κατά την προκήρυξη- και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προλαβαίνετε να κάνετε online παραγγελία επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σας στο iMetafrasi.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: