Μεταφραστική υπηρεσία

Επίσημη μεταφραστική υπηρεσία δικηγόρου

Παρακάτω υπάρχουν ορισμένες διευκρινίσεις σε συχνά ερωτήματα των πελατών μας, όπως:

Τι είναι απλή και τι επίσημη μετάφραση;
Πότε χρειάζομαι επίσημη μετάφραση;
Πού μπορώ να κάνω επίσημες μεταφράσεις;
Ποιοι μπορούν να κάνουν επικυρώσεις αντιγράφων;
Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για τις επικυρώσεις από κάθε φορέα;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των μεταφράσεων από κάθε διαφορετικό επίσημο φορέα;

Τι είναι απλή και τι επίσημη μετάφραση;
Απλή είναι η μετάφραση κειμένου που ζητά κάποιος από μεταφραστικό γραφείο προκειμένου να κατανοήσει το κείμενο ο ίδιος και τα πρόσωπα που συναλλάσσεται (πχ. μετάφραση site, μετάφραση τεχνικών κειμένων, τεχνικά εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης, τεχνικές περιγραφές, οδηγίες συναρμολόγησης και τεχνικά χαρακτηριστικά, για εργαλειομηχανές, γεωργικά μηχανήματα, αυτοκίνητα, μηχανήματα υφαντουργίας, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.). Η απλή μετάφραση παραδίδεται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα (email, αποθηκευτικό μέσο, χαρτί).
Όταν ο πελάτης ενδιαφέρεται να κατανοήσει ο ίδιος ή τρίτοι το κείμενο, απλή μετάφραση μπορεί να γίνει και σε άλλες περιπτώσεις (πχ νομικά κείμενα, συμβόλαια, εταιρικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, αιτήσεις, πληρεξούσια, συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες βεβαιώσεις κ.ά., ιατρικά κείμενα, πχ ιστορικά ασθενών, ιατρικές γνωματεύσεις, αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.ά., οικονομικά κείμενα, πχ τεχνικοοικονομικές μελέτες, φύλλα ισολογισμών, οικονομικές αναλύσεις, κ.ά., αλλά και σε πιστοποιητικά, πχ
απολυτήρια λυκείου, απολυτήριο γυμνασίου, ενδεικτικά, πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις, άδειες - διπλώματα οδήγησης, πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης κ.α.)
Συνοψίζοντας, η απλή μετάφραση είναι η απόδοση ενός κειμένου σε άλλη γλώσσα με σκοπό την ακριβή κατανόηση του νοήματος από τον πελάτη ή τρίτο.

Επίσημη είναι η μετάφραση εγγράφου με αυξημένο κύρος, η οποία αποτυπώνεται σε επίσημο έγγραφο, το οποίο φέρει σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου κατά νόμο μεταφραστή, και η οποία κατά κανόνα επισυνάπτεται μόνιμα σε πρωτότυπο επίσημο έγγραφο ή σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
Το επίσημο έγγραφο της μετάφρασης (ή αλλιώς όπως εσφαλμένα αναφέρεται «επικυρωμένη μετάφραση») υποβάλλεται στον φορέα, ο οποίος την κάνει αποδεκτή, διότι ο μεταφραστής είναι αναγνωρισμένος από το νόμο και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια της μετάφρασης, σύμφωνα με την επαγγελματική ευσυνειδησία και κατά την γνώση και πίστη που έχει. Επιπλέον, ο φορέας στον οποίο κατατίθεται επειδή η μετάφραση συνοδεύεται και από το πρωτότυπο έγγραφο  ή επικυρωμένο αντίγραφο, το οποίο έχει ζητήσει να του κατατεθεί. Η επίσημη μετάφραση παραδίδεται πάντα με φυσικό τρόπο, σε έγγραφο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συνημμένο το πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. Κατ’ εξαίρεση, κάποιοι φορείς (πχ πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό) ζητούν την επίσημη μετάφραση σε ηλεκτρονική μορφή σαρωμένη (σκαναρισμένη), σε πρώτη φάση, προκειμένου να κάνουν αρχικά δεκτή κάποια αίτηση του ενδιαφερόμενου και στη συνέχεια, μόλις βεβαιωθούν ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις, ζητούν και το φυσικό έγγραφο της μετάφρασης για να κάνουν τελικώς δεκτή την αίτηση.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επίσημες μεταφράσεις γίνονται για πρωτότυπα έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά και ως επί το πλείστον αφορούν στα εξής έγγραφα:
πχ νομικά κείμενα, συμβόλαια, εταιρικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, αιτήσεις, πληρεξούσια, συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες βεβαιώσεις κ.ά., ιατρικά κείμενα, πχ ιστορικά ασθενών, ιατρικές γνωματεύσεις, αποδείξεις νοσηλευτικών ιδρυμάτων κ.ά., οικονομικά κείμενα, πχ τεχνικοοικονομικές μελέτες, φύλλα ισολογισμών, οικονομικές αναλύσεις, κ.ά., αλλά και σε πιστοποιητικά, πχ
απολυτήρια λυκείου, απολυτήριο γυμνασίου, ενδεικτικά, πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, ληξιαρχικές πράξεις, άδειες - διπλώματα οδήγησης, πιστοποιητικά στρατολογίας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις συνταξιοδότησης κ.α.


Πότε χρειάζομαι επίσημη μετάφραση;
Επίσημη μετάφραση χρειαζόμαστε, όταν πρέπει να προσκομίσουμε  τα έγγραφά μας σε φορείς, οι οποίοι χρησιμοποιούν γλώσσα διαφορετική από αυτή των εγγράφων, με απώτερο σκοπό να γίνουν αποδεκτά και να μην απορριφθούν. Αυτό ισχύει είτε όταν τα έγγραφά μας είναι στα ελληνικά και πρέπει να κατατεθούν σε ξένο φορέα, είτε όταν τα έγγραφά μας είναι συνταγμένα σε ξένη γλώσσα και πρέπει να κατατεθούν σε ελληνικό φορέα. 

Για να γίνουν αποδεκτά τα έγγραφα, θα πρέπει:
1. Τα έγγραφα καθαυτά να είναι ακριβώς αυτά που ζητά ο φορέας (πχ αν ζητά πλήρη αναλυτική βαθμολογία να μην του παραδοθεί βεβαίωση σπουδών με τη βαθμολογία ορισμένων μόνο μαθημάτων)
2. Να έχουν τις κατάλληλες σφραγίδες (πχ Σφραγίδα της Χάγης – Apostille, προξενική θεώρηση - επικύρωση)
3. Να είναι μεταφρασμένα από επίσημο φορέα

Ερχόμαστε έτσι στο επόμενο ερώτημα.

Πού μπορώ να κάνω επίσημες μεταφράσεις;
Στην Ελλάδα επίσημες μεταφράσεις κάνουν:

1. Οι έλληνες δικηγόροι
2. Η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
3. Οι απόφοιτοι του Ιονίου

Επομένως, οποιοσδήποτε από τους παραπάνω φορείς μπορεί να κάνει επίσημη μετάφραση του εγγράφου σας και αυτές να γίνουν αποδεκτές από ελληνικούς φορείς, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά το εξωτερικό, γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθμός των φορέων που μπορεί να υποβληθούν τα έγγραφά σας παγκοσμίως είναι τεράστιος και δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων η αποδεξιμότητα των επίσημων μεταφράσεων.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: