ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


 

Όροι Χρήσης

1. Τι είναι το iMetafrasi.gr

To iMetafrasi.gr είναι ιστοσελίδα online παραγγελίας επίσημης μετάφρασης ή/και επικύρωσης εγγράφων (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία) από δικηγόρο. Το iMetafrasi.gr δεν είναι μεταφραστικό γραφείο και δεν αναλαμβάνει απλές μεταφράσεις κοινών εγγράφων. Σκοπός του είναι να αναλάβει τη διαχείριση και επεξεργασία επίσημων πρωτοτύπων εγγράφων δημόσιων και ιδιωτικών, ημεδαπών και αλλοδαπών με στόχο την παροχή της δικηγορικής υπηρεσίας επίσημων μεταφράσεων και επικυρώσεων από δικηγόρο. Η επεξεργασία γίνεται προς το παρόν με βάση την ελληνική γλώσσα, δηλαδή μόνο από και προς τα ελληνικά.

Η δικηγορική μεταφραστική υπηρεσία δεν παρέχεται διαδικτυακά (δεν πρόκειται δηλ. για online παροχή δικηγορικής υπηρεσίας εξ αποστάσεως) αλλά γίνεται φυσική επεξεργασία των εγγράφων. Μόνο η παραγγελία και η πληρωμή γίνεται διαδικτυακά, όπως θα γινόταν αν ο ενδιαφερόμενος ζητούσε με email την επεξεργασία των εγγράφων του,  τα οποία θα απέστειλε (φυσική και όχι ηλεκτρονική αποστολή) και θα πλήρωνε για την υπηρεσία μέσω διαδικτύου.

Στην ιστοσελίδα ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρονται και για το κόστος αυτών και να προχωρήσει στην παραγγελία και την πληρωμή της αντίστοιχης αμοιβής. Η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία των εντολών των χρηστών για την επεξεργασία και διεκπεραίωση από τον/-ην  δικηγόρο μεταφράσεων ή/και επικυρώσεων διαφόρων εγγράφων μπορεί να γίνει από και σε διάφορες γλώσσες.

Η ιστοσελίδα iMetafrasi.gr ανοίκει στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Καμπά Κωνσταντίνο του Δημητρίου (ΑΜΔΣΘ 8677, με στοιχεία επικοινωνίας αυτά που γράφονται στο πεδίο «επικοινωνία», εφεξής χάριν συντομίας «ο δικηγόρος», περισσότερα στοιχεία μπορείτε να δείτε στο www.kampaslaw.gr) και η επεξεργασία των εγγράφων και των παραγγελιών γίνεται από τον ίδιο και από συνεργαζόμενους δικηγόρους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) του δικηγορικού γραφείου ΚΑΜΠΑΣ & ΚΑΜΠΑΣ | Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι | 1977 (Kampas & Kampas | Attorneys – Legal Consultants | 1977, εφεξής χάριν συντομίας «το γραφείο»). Όλοι οι δικηγόροι που επεξεργάζονται τα σχετικά έγγραφα ανήκουν σε ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους, είναι κάτοχοι πτυχίων Νομικών Σχολών, έχουν εγγραφεί στη λίστα μεταφραστών του οικείου δικηγορικού συλλόγου τους και σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τους λοιπούς νόμους είναι αρμόδιοι να επιτελούν τις εργασίες που αναλαμβάνει το iMetafrasi.gr.

Η χρήση της ιστοσελίδας iMetafrasi.gr και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

2. Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από άτομα κάτω των 18 ετών, εφόσον δεν έχουν την έγκριση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Ο δικηγόρος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του δικτυακού τόπου iMetafrasi.gr, σύμφωνα με τις ανάγκες ή/και τα συναλλακτικά ήθη, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Ο δικηγόρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος δικτυακού τόπου εφόσον αφορούν σε συντελεσθείσα παραγγελία και σε κάθε περίπτωση οφείλει με κάθε πρόσφορο μέσο (κυρίως ηλεκτρονικό) να ανακοινώνει σημαντικές αλλαγές που γίνονται στην ιστοσελίδα και επηρεάζουν άμεσα τη χρήση και το κόστος χρήσης της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αναφέρεται σε παραγγελίες τις οποίες οι χρήστες έχουν ήδη πραγματοποιήσει πριν από τις αλλαγές αυτές, εκτός και αν οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσες συνέπειες στις παραγγελίες αυτές. Παρακαλούμε ελέγχετε τακτικά τη σελίδα «όροι χρήσης» για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση. Όταν αναρτάται διαδικτυακά η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) – Εμπορικά σήματα

Ο ιστότοπος www.imetafrasi.gr αποτελεί μία από τις επίσημες ηλεκτρονικές υπηρεσίες παραγγελιοληψίας του δικηγορικού γραφείου Καμπάς & Καμπάς. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  του δικηγόρου Καμπά Κωνσταντίνου του Δημητρίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια του δικηγόρου, ο οποίος επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το δικηγορικό γραφείο Καμπάς & Καμπάς ή/και την ηλεκτρονική του υπηρεσία, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του γραφείου, του δικηγόρου ή/και του www.imetafrasi.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες www.imetafrasi.gr δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. 

Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν  αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 

4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Ο δικηγόρος δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

5. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς - Περιορισμός ευθύνης του Δικηγόρου - Δήλωση αποποίησης

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από τον δικηγόρο κατά την κρίση του, εφόσον εντοπίζονται. Ο δικηγόρος δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που ο δικηγόρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικηγόρος.

Ο δικηγόρος δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Ο δικηγόρος, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Ο δικηγόρος εγγυάται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών πελατών περί της μη ολοκλήρωσης της παραγγελθείσας υπηρεσίας σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο. Ο δικηγόρος δεν εγγυάται το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας, καθώς οι παράγοντες που την καθορίζουν είναι πολλοί (π.χ.  τεχνικά ζητήματα, δυσκολία της ίδιας της παραγγελίας, λάθη στην παραγγελία, καθυστέρηση κούριερ, απεργίες και γεγονότα ανωτέρας βίας). Εγγυάται παρόλα αυτά ότι θα κάνει οτιδήποτε δυνατό για να την διεκπεραιώσει στο συντομότερο χρόνο, καθώς τελεί σε γνώση ότι η ταχύτερη ολοκλήρωση της παραγγελίας καθιστά την υπηρεσία πιο επιθυμητή και με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι παραγγελίες. Ο δικηγόρος  δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης στην ολοκλήρωση παραγγελθέντων υπηρεσιών παρά μόνο για παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες που ο ίδιος δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου του και εφόσον βαρύνεται με δόλο. Ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ο δικηγόρος ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου iMetafrasi.gr.

Οι άνθρωποι του γραφείου και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας iMetafrasi.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύκολη ανάληψη της παραγγελίας, την εύρυθμη διαδικασία προώθησης της κάθε παραγγελίας, και την τελική παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας. Όμως δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη διεκπεραίωσή της στην επιθυμητή από εσάς ημερομηνία σε οποιαδήποτε περίπτωση και κυρίως σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, απώλειας του εγγράφου από το κούριερ, σε περίπτωση μη προγραμματισμένων ή/και απρογραμμάτιστων απεργιακών κινητοποιήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις το iMetafrasi.gr εφόσον ενημερωθεί εγκαίρως θα επικοινωνήσει με εσάς προκείμενου να λάβετε κάθε σχετική ενημέρωση.

Για τις παραλαβές και τις αποστολές των εγγράφων σας, το iMetafrasi.gr συνεργάζεται με την εταιρία ACS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «ACS SA», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, Ασκληπιού 25 (https://www.acscourier.net/). Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και την πληρωμή της υπηρεσίας, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την ενημέρωση της ανωτέρω εταιρίας ACS courier για τον τόπο παραλαβής των εγγράφων σας και μετά την επεξεργασία τους από εμάς για τον τόπο αποστολής των εγγράφων σας. Ο χρήστης-παραγγελέας πρέπει να γνωρίζει και κατανοεί ότι η επισκόπηση ή επεξεργασία των φυσικών εγγράφων είναι απαραίτητη και για αυτόν το λόγο απαιτούνται δύο διαδρομές: (α) παραλαβή των εγγράφων από το χρήστη-πελάτη και παράδοσή τους στο δικηγόρο ή τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και (β) μετά την επεξεργασία παραλαβή από τους τελευταίους και παράδοση στον χρήστη-πελάτη. Επισημαίνεται ότι κατά τη μεταφορά των εγγράφων σας από και προς εμάς και τους συνεργαζόμενους δικηγόρους μας, ο δικηγόρος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, μετατροπή ή οποιαδήποτε αλλαγή-αλλοίωση της φυσικής μορφής των εγγράφων σας. Η πιθανότητα για τα παραπάνω είναι απειροελάχιστη και η μεταφορά των εγγράφων σας, εφόσον αυτά τηρούν τους όρους που θέτει και η ίδια η εταιρία, είναι ίσως το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς τους. Παρόλα αυτά, η εταιρία ACS σας καλύπτει με το ποσό των 70 Ευρώ για το σύνολο των εγγράφων ανά αποστολή. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να κρατήσετε ένα αντίγραφο των εγγράφων που μας αποστέλλετε για παν ενδεχόμενο.

6. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, www.imetafrasi.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική υπηρεσία για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε εγγράφου παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή λιβελογραφικού περιεχομένου. Κάθε τέτοια πράξη ή πράξη που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, εκφράζει εμπάθεια, ομοφοβισμό, φυλετικές, εθνικές, σεξιστικές ή άλλες διακρίσεις και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο δεν είναι επιτρεπτή. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αποσταλεί, μεταδοθεί, επεξεργαστεί και χρησιμοποιηθεί περαιτέρω. Επίσης, δεν επιτρέπεται να παραβιάζει κάθε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής και να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιηθεί για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την εγκυρότητα των κειμένων προς δημοσίευση είναι ο συντάκτης και εντολέας τους.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο www.imetafrasi.gr, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικηγόρος εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει τον δικηγόρο εκ του λόγου αυτού.
Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από το www.imetafrasi.gr, έκαστος εκ των χρηστών είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή του δικηγόρου από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την παραγγελία από το χρήστη πρέπει να είναι πλήρη και αληθή και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως όσα στο εκάστοτε τμήμα της ιστοσελίδας ζητούνται ως απαραίτητα.

7. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε μέχρι την καταχώρηση των στοιχείων σας στις αντίστοιχες σελίδες πληρωμής, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής προσφέρεται, ή την πληρωμή ή πριν την  ειδοποίηση του κούριερ για την παραλαβή του εγγράφου από εσάς και τη δέσμευση του ποσού πληρωμής ή των στοιχείων πληρωμής από τους φορείς που μεσολαβούν για την πληρωμή (πχ Τράπεζες, Ιδρύματα Πληρωμών, Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος κλπ) και σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτή που προηγείται χρονικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε τη σελίδα, ή να πατήσετε σε οποιοδήποτε σύνδεσμο σας μεταφέρει εκτός διαδικασίας παραγγελίας. Εάν ολοκληρώσατε τη διαδικασία και επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας παρακαλούμε για την άμεση επικοινωνία σας με το δικηγορικό γραφείο Καμπάς & Καμπάς στο τηλέφωνο 2310.527936 ή στο email [email protected] H ακύρωση μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο αν δεν έχει ειδοποιηθεί η εταιρία courier για την παραλαβή της παραγγελίας σας και δεν έχουμε προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιφέρει κόστος στην παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί κωδικός αριθμός παραλαβής της παραγγελίας σας στην εταιρία κούριερ, και δεν έχει γίνει ακόμη η παραλαβή των εγγράφων σας, το κόστος ακύρωσης ανέρχεται σε 4 Ευρώ ή σε 9 Ευρώ για δυσπρόσιτους προορισμούς. Σε περίπτωση που γίνει παραλαβή, η ακύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται κόστος 8 Ευρώ ή 18 Ευρώ για δυσπρόσιτους προορισμούς, προκειμένου να επιστραφούν τα έγγραφα πίσω σε εσάς. Σε περίπτωση που για την παραγγελία σας έχει εισπραχθεί ως αμοιβή  μικρότερο κόστος από τα παραπάνω, θα κρατηθεί αυτό το μικρότερο ποσό, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

8. Επιτυχής καταχώριση της παραγγελίας και επικοινωνία

Η παραγγελία σας θεωρείται ότι έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημά μας όταν σας σταλεί ενημερωτικό email στο λογαριασμό σας, με τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την παραγγελία σας ή όταν εμφανιστεί στην οθόνη σας η επιβεβαίωση της επιτυχίας της παραγγελίας. Το iMetafrasi.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση που στη παραγγελία σας προκύψει κάποια εκκρεμότητα τότε θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δε λαμβάνετε τα σχετικά e-mail, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

9. Τρόποι Πληρωμής

Αφού επιβεβαιώσετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε, ολοκληρώνετε την παραγγελία σας επιλέγοντας τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής. Το iMetafrasi.gr επιτρέπει την πληρωμή με τους κάτωθι τρόπους:

Με τραπεζικό έμβασμα-κατάθεση (απευθείας ή μέσω PayPal), μέσω πιστωτικής κάρτας (με την υπηρεσία Viva payments ή PayPal), μέσω χρεωστικής κάρτας (με την υπηρεσία Viva payments ή PayPal), μέσω της υπηρεσίας PayPal, μέσω τηλεφώνου (με καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας σας στο τηλεφωνικό κέντρο της Viva payments), μέσω ATM (με κωδικό αριθμό που σας αποστέλλεται μέσω της Viva payments), με αντικαταβολή μέσω της εταιρίας κούριερ ACS ή πιθανόν άλλης εταιρίας κούριερ που θα χρειαστεί να συνεργαστεί ο δικηγόρος ή με όποιον άλλον τρόπο υποδεικνύεται στη σελίδα "τρόποι πληρωμής" ή συμφωνηθεί κατά περίπτωση με τον πελάτη γραπτώς ή προφορικώς. Για όλες τις υπηρεσίες εκδίδεται νόμιμο παραστατικό (ΑΠΥ ή ΤΠΥ) από το δικηγόρο ή τους συνεργαζόμενους δικηγόρους ακόμη και αν η καταβολή γίνει στο δικηγόρο. Τα παραστατικά περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

10. Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία διασφαλίζονται ως απόρρητες. Οι πληροφορίες που δίνονται από τους χρήστες στο iMetafrasi.gr χρησιμοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με τον δικηγόρο, τους συνεργάτες του, τις συνεργαζόμενες εταιρίες (πχ κούριερ) και το iMetafrasi.gr, να παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το iMetafrasi.gr έχουν ως σκοπό τη μέτρηση του αριθμού επισκεψιμότητας του site, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερες υπηρεσίες και να διευκολύνουν τις συναλλαγές. Γίνεται μνεια ότι υπάρχει περίπτωση να εγκαθίστανται cookies στο τερματικό του χρήστη του iMetafrasi.gr. Σε καμία περίπτωση τα προσωπικά σας στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε άλλο οργανισμό χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή σας, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού και σε περιπτώσεις που διευκολύνουν ή είναι απαραίτητες για / ή επικουρούν την  παροχή της υπηρεσίας. Προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες μέσω πιστωτικής κάρτας, απαιτείται συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο ενδέχεται να ζητηθεί για να πιστοποιήσει και να δηλώσει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται από την Τράπεζα ή το Ίδρυμα Ηλεκτρονικής Πληρωμής. Η χρήση της υπηρεσίας από τον χρήστη σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους ανωτέρω φορείς για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία εκτός και αν ζητηθούν δια της νομίμου οδού από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το ελληνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Με  την αποδοχή των όρων χρήσης και την ολοκλήρωση εγγραφής του ο χρήστης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί  ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

Ότι  θα χρησιμοποιεί/λειτουργεί  ή/και εγκαθιστά τις εφαρμογές στις μηχανογραφικές υποδομές του iMetafrasi.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες και όρους που εμπεριέχονται στους Όρους Χρήσης, οι οποίοι και διατίθενται στην ιστοσελίδα και τους οποίους  έχει εκ των προτέρων  μελετήσει ενδελεχώς και κατανοήσει πλήρως.

Ότι χρησιμοποιώντας το iMetafrasi.gr και όπου αυτός εκτελεί την προετοιμασία ή και την παραγγελία υπηρεσιών αποδέχεται την εγκυρότητα και τις χρεώσεις που το iMetafrasi.gr τιμολογεί για αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε επίσημο τιμοκατάλογό ή σύμφωνα με τυχόν ειδικότερες υπάρχουσες  έγγραφες συμφωνίες. Ως τιμοκατάλογος νοείται και το ποσό που προσδιορίζεται στον χαρτοφύλακα του χρήστη, εφόσον η παραγγελία του είναι αντίστοιχη με την πραγματικότητα.

Ότι το iMetafrasi.gr του έχει παραχωρήσει μόνο το δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας, όχι όμως και τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών, τα οποία ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητά του δικηγόρου και κατά συνέπεια δεν έχει το δικαίωμα πώλησης ή εν γένει περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης προς τρίτους.

Ότι οι υπηρεσίες και η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας και πληρωμής παρέχονται από τον δικηγόρο στο χρήστη  «ως έχουν» και εκείνος δεν εγγυάται για τη  λειτουργικότητά τους και σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για κανένα είδος απώλειας ή ζημίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε είδους θετικών ή αποθετικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών), που ήθελε τυχόν υποστεί από τη χρήση τους ο χρήστης, ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτούμενος από κάθε τυχόν σχετική αξίωσή του κατά του δικηγόρου για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί, για οποιονδήποτε λόγο,  από τη χρήση τους.

Ότι  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για  την  φύλαξη και εξασφάλιση του απορρήτου  των τυχόν κωδικών πρόσβασης,  οι οποίοι  του χορηγούνται για δική του και μόνον χρήση, και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο τυχόν ζημίας δικής του ή του δικηγόρου από τυχόν πρόσβαση – με οιονδήποτε τρόπο – τρίτου. Ότι ο λογαριασμός του ή η εγγραφή του ή η παραγγελία του άνευ εγγραφής έχει ολοκληρωθεί με έγκυρη και μονίμως ισχύουσα προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία έχει αποκλειστικά ο ίδιος τακτική πρόσβαση, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί το αντίθετο θα δύναται να  ακυρωθεί μονομερώς από το iMetafrasi.gr.

Ότι οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το iMetafrasi.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] σε περίπτωση που οποιοσδήποτε  τρίτος πληροφορηθεί τον κωδικό πρόσβασης ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας ή σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ηλέκτρονική εντολή ή πληρωμή με δικά του μέσα από τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συναίνεσή του.

Ότι  στην περίπτωση που του ζητηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο η ηλεκτρονική αποδοχή όρων και προϋποθέσεων των εφαρμογών και αποδεχτεί ηλεκτρονικά (δια μέσω σχετικής ηλεκτρονικής αποδοχής – κλικ ή enter σε σχετικό κουμπί στην οθόνη  - σε περιοχή όπου υπάρχει πρόσβαση μόνο με τους δικούς του μοναδικούς κωδικούς ή με την καταχώρηση του email του) αποδέχεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση τους και τους αποδέχεται ρητά, πλήρως κι  ανεπιφύλακτα, ως σαν να το έχει κάνει προσωπικώς και ιδιοχείρως.

Ότι αποδέχεται και εγγυάται την ακρίβεια των δικών του ηλεκτρονικών καταχωρήσεων και επιλογών και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή ανακριβούς καταχώρησης, ή εσφαλμένης κατανόησης των παρεχομένων επιλογών και υπηρεσιών. Γίνεται μνεία ότι στο χρήστη δίνονται στη σελίδα "επικοινωνία" πολλοί και διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας με το iMetafrasi και το δικηγόρο προκειμένου να λύσει απορίες του, ενώ στη σελίδα "συχνές ερωτήσεις" απαντώνται σημαντικές πιθανές απορίες του.

Ότι ρητά αποδέχεται και συναινεί στην επεξεργασία, διαχείριση, αποθήκευση, αποστολή ηλεκτρονική ή φυσική, των στοιχείων, εντολών, εγγράφων φυσικών ή ηλεκτρονικών, τα οποία έχει θέσει υπόψιν του δικηγόρου, καθώς συναινεί και αποδέχεται την περαιτέρω επεξεργασία, διαχείριση, αποθήκευση, αποστολή ηλεκτρονική ή φυσική, των στοιχείων, εντολών, εγγράφων φυσικών ή ηλεκτρονικών, εκ μέρους του δικηγόρου, που τα έλαβε, προς τρίτα στελέχη του iMetafrasi και τρίτους δικηγόρους, προς επεξεργασία, διαχείριση, αποθήκευση, αποστολή ηλεκτρονική ή φυσική, των στοιχείων, εντολών, εγγράφων φυσικών ή ηλεκτρονικών, με σκοπό την αποπεράτωση της επιλεγμένης υπηρεσίας ή προς εκτίμηση αμοιβής και τιμολόγηση (σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο για μη τιμολογημένες υπηρεσίες ή για ιδιαίτερες παραγγελίες ή για ογκώδεις παραγγελίες με την προοπτική έκπτωσης ή για άλλες περιπτώσεις). Για τα ως άνω δε ο χρήστης παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς το δικηγόρο.

Ότι η χρήση του iMetafrasi και η παραγγελία μέσω αυτού κάποιας ή περισσότερων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενδέχεται να συνιστά κατά τη φορολογική νομοθεσία έγγραφη συμφωνία υπογεγραμμένη από το πρόσωπο που έκανε την παραγγελία με τα στοιχεία που καταχώρησε, τα οποία ο χρήστης-παραγγελέας-εντολέας δηλώνει υπεύθυνα γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου ότι είναι αληθή και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα περιγραφόμενα και αναγκαία στο σύνολο των όρων χρήσης.

______________________

Επίσημη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: http://www.facebook.com/imetafrasi.gr

Twitter: http://twitter.com/imetafrasi

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/imetafrasi

Google+: https://plus.google.com/u/0/106391062005711005552 

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=m03E5wRsRcY

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: