Προξενική επικύρωση

06 Μαρτίου 2017

Προξενική επικύρωση - Προξενική θεώρηση

Αναλαμβάνουμε την προξενική επικύρωση των εγγράφων σας από ελληνικά και αλλοδαπά προξενεία. Η προξενική επικύρωση (ή αλλιώς προξενική θεώρηση εγγράφων) είναι μια σύνθετη διαδικασία, για την οποία ένα έγγραφο πρέπει να μεταφραστεί αρμοδίως και να λάβει επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από πρεσβεία ξένης χώρας στην Ελλάδα.

Τι είναι η προξενική επικύρωση

Η σύνθετη διαδικασία της προξενικής θεώρησης (Embassy / Consulate Legalization) ακολουθείται όταν ένα ελληνικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί σε χώρα, η οποία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης ή την έχει υπογράψει αλλά η Ελλάδα έχει υποβάλλει αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Το έγγραφο τότε πρέπει να θεωρηθεί από το αρμόδιο υπουργείο, να μεταφραστεί αρμοδίως και να λάβει επικύρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια να θεωρηθεί από πρεσβεία της ξένης χώρας στην Ελλάδα, την πρεσβεία δηλαδή της χώρας προς την οποία θα προσκομιστεί τελικά το έγγραφο. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, αρκετές φορές δαπανηρή και χρειάζεται γνώση της διαδικασίας, η οποία είναι διαφορετική για το κάθε έγγραφο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία προξενικής θεώρησης επικοινωνήστε μαζί μας εδώ ή στείλτε μας το έγγραφό σας στο info@imetafrasi.gr ή στο info@apostille.gr ή φαξ στο +30 2103006501 για να κάνουμε εκτίμηση κόστους αυτής της υπηρεσίας και επιλεξιμότητας του εγγράφου. Μην ξεχάσετε να αναγράψετε σε ποια χώρα επιθυμείτε να καταθέσετε το έγγραφο μετά τη λήψη της προξενικής επικύρωσης.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: