Οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση εξουσιοδοτήσεων & Υπεύθυνων Δηλώσεων

13 Απριλίου 2020

Σχετικά προσφάτως, με το άρθρο 52 του νόμου 4635/2019 ως ισχύει, εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα, ένα πολύ φιλόδοξο κι καινοτόμο σύστημα, η πλατφόρμα της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης». Η ενιαία ψηφιακή πύλη, η οποία λειτουργεί μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.gov.gr, και της οποίας η παραγωγική λειτουργία, καθώς και η τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξη, ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ηλεκτρονικών ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις οποίες σωρεύει υποχρεωτικά από όλους τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το «gov.gr» φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου, που παρέχονται ήδη μέσω διαδικτύου. Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να αναζητήσει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει μέσα από τις παρεχόμενες κατηγορίες ή και να προβεί σε εύρεση της υπηρεσίας που αναζητεί ανά υπουργείο, φορέα, οργανισμό ή ανεξάρτητη αρχή.

Μεταξύ άλλων πολλών παρεχόμενων δυνατοτήτων, δια της ενιαίας ψηφιακής πύλης παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος Taxisnet, να προβούν στην ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή και χρήση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η νομική ισχύς των προαναφερθέντων εγγράφων είναι ισότιμη με τις έγχαρτες και υπογεγραμμένες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, κατά τα πρότυπα που χρησιμοποιούσαμε έως τώρα, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου έχει βεβαιωθεί από δημόσια αρχή. Κατά συνέπεια, και λαμβανομένων υπόψιν των προαναφερθέντων, καθίσταται προφανές ότι το σύστημα Taxisnet και οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης δεν είναι πλέον ένα απλό μέσο διευθέτησης των φορολογικών θεμάτων των φορολογουμένων αλλά έχει αναβαθμιστεί σε μέσο διαχείρισης και διεκπεραίωσης των καθημερινών ζητημάτων των πολιτών. Ως εκ τούτου, συστήνεται η αλλαγή των υφιστάμενων κωδικών Taxisnet από τους ενδιαφερομένους προκειμένου να διαφυλαχτούν τα συμφέροντά τους δεδομένου του γεγονότος ότι η χρήση των συγκεκριμένων κωδικών γίνεται ως επί το πλείστον από τους λογιστές των φορολογουμένων.

Τα βήματα της όλης διαδικασίας επιτυχούς έκδοσης και χρήσης των προαναφερθέντων υπευθύνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων αναφέρονται αναλυτικώς ως ακολούθως:

Βήμα 1ο → Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί στην μηχανή αναζήτησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gov.gr και στην συνέχεια εισέρχεται στην σχετική ιστοσελίδα.

Βήμα 2ο → Από τις διάφορες επιλογές που βρίσκονται διαθέσιμες, ο ενδιαφερόμενος κλικάρει την επιλογή «έκδοση εξουσιοδότησης ή έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» αναλόγως του τι επιθυμεί.

Βήμα 3ο → Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος κλικάρει την επιλογή «είσοδος στην υπηρεσία» χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet.

Βήμα 4ο → Ο ενδιαφερόμενος κλικάρει την επιλογή «εξουσιοδότηση με ελεύθερο κείμενο ή δήλωση με ελεύθερο κείμενο» αναλόγως του τι επιθυμεί να κάνει, πατάει την επιλογή συνέχεια, εισέρχεται με τα στοιχεία του Taxisnet και επιβεβαιώνει τα εμφανιζόμενα στοιχεία του.

Βήμα 5ο → Ο ενδιαφερόμενος εισάγει τα στοιχεία που ζητούνται τα οποία είναι τα κάτωθι:

Αριθμό κινητού τηλεφώνου
E-mail
Πατρώνυμο και Μητρώνυμο
Ημερομηνία και Τόπο Γέννησης
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
Τόπο Κατοικίας, Οδό, Αριθμό, Τ.Κ

Βήμα 6ο  → Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το κείμενο της εξουσιοδότησης και τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου προσώπου που ζητούνται τα οποία είναι τα κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο, Μητρώνυμο
Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Τόπος κατοικίας, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ
E-mail

Βήμα 7ο → Ο ενδιαφερόμενος βλέπει σε προεπισκόπηση το κείμενο της εξουσιοδότησης/υπεύθυνης δήλωσης που έγραψε και εν συνεχεία στο εμφανιζόμενο ειδικό πεδίο συμπληρώνει τον κωδικό επιβεβαίωσης που έλαβε στο αριθμό του κινητού τηλεφώνου που δήλωσε στο 5ο βήμα της διαδικασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των βημάτων οδηγεί στην επιτυχή δημιουργία της εξουσιοδότησης/υπεύθυνης δήλωσης την οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποθηκεύσει ώστε να την εκτυπώσει και να την προσκομίσει όπου απαιτείται ή να προωθήσει ηλεκτρονικά στον αρμόδιο φορέα τον σχετικό κωδικό της αίτησης που εμφανίζεται ώστε ο φορέας να προβεί σε επαλήθευση της ισχύος και εγκυρότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε ανάκληση της ισχύος της εξουσιοδότησης/υπεύθυνης δήλωσης, επιλέγοντας από την αρχική σελίδα www.gov.gr το πεδίο «έκδοση εξουσιοδότησης», προβολή της «προσωπικής θυρίδας» και εν συνεχεία επιλέγοντας το σχετικό έγγραφο που επιθυμεί να ανακαλέσει, κλικάρει την επιλογή «ανάκληση».

Η όλη διαδικασία έκδοσης και χρήσης των ηλεκτρονικών εξουσιοδοτήσεων και υπευθύνων δηλώσεων είναι εξαιρετικά απλή και γρήγορη. Εξάλλου, το «gov.gr» βρίσκεται υπό συνεχή επεξεργασία, εξέλιξη και επικαιροποίηση με βάση τα σχόλια, τις προτάσεις και τις αξιολογήσεις που υποβάλλονται από τους χρήστες. Φιλοδοξία του υπουργείου ψηφιακής διακυβέρνησης είναι η ενιαία ψηφιακή πύλη, στην ολοκληρωμένη της μορφή, να αποτελέσει την νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους, ένα δηλαδή κέντρο ψηφιακής εξυπηρέτησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το οποίο θα είναι το ένα και μοναδικό σημείο επαφής πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο. 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: