Μεταφράσεις από δικηγόρο

05 Μαρτίου 2017

Μετάφραση δικηγόρου: Τι ισχύει

Όταν τα έγγραφά μας προσκομίζονται ως δικαιολογητικά ενώπιον ελληνικών ή ξένων φορέων, τότε πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στη γλώσσα του φορέα στον οποίο κατατίθενται. Οι ενδιαφερόμενοι συχνά βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν τα έγγραφα των επικυρωμένων μεταφράσεών τους να απορρίπτονται για διάφορους λόγους. Η πληροφόρηση για την προμήθεια επίσημων μεταφράσεων δικηγόρου είναι ελάχιστη καθώς συνήθως δεν υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που να εξειδικεύονται σε μεταφραστικές υπηρεσίες. Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν από πού θα προμηθευτούν τις επικυρωμένες μεταφράσεις των εγγράφων τους και παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τι προβλέπει ο ελληνικός νόμος.

Τι προβλέπει σήμερα ο ελληνικός νόμος

Στο άρθρο 36 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων, άρθρο 36, ΦΕΚ 208/27-09-2013/τ. Α’) προβλέπονται τα παρακάτω:

Περιγραφή του έργου του δικηγόρου

[...] 2. Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α) [...] β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. δ) [...].

Μεταφράσεις ισότιμες με τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μεταφράσεις εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27-09-2013 γίνονται υποχρεωτικά δεκτές στην ημεδαπή, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, καθώς τα παραπάνω προβλέπει ο ελληνικός νόμος, οι μεταφράσεις ή/και επικυρώσεις δικηγόρου προς τα ελληνικά γίνονται υποχρεωτικά δεκτές από της ημεδαπές Αρχές, ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Έτσι, οι παραπάνω επίσημες μεταφράσεις που παρέχουμε έχουν ίση αξία με την μεταφραστική υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που αναγνωρίζει το δικαίωμα στους έλληνες δικηγόρους να παρέχουν επικυρωμένες και επίσημες μεταφράσεις που ο κάθε πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

Μεταφράσεις για το εξωτερικό

Όταν ο φορέας στον οποίο θα προσκομίσετε τα έγγραφά σας είναι αλλοδαπός, τα παραπάνω δεν ισχύουν υποχρεωτικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι αλλοδαποί φορείς δέχονται τα επικυρωμένα ή/και μεταφρασμένα έγγραφα από έλληνες δικηγόρους. Για να είμαστε ακριβείς, έως σήμερα δεν μας ανέφερε κανένας πελάτης ότι του απορρίφθηκαν τα έγγραφα στο εξωτερικό. Ωστόσο, το iMetafrasi.gr λόγω της τεράστιας ποικιλίας εγγράφων και φορέων παγκοσμίως, δεν μπορεί να εγγυηθεί στο 100% την απρόσκοπτη χρήση των εγγράφων στο εξωτερικό, όπως μπορεί να εγγυηθεί την υποχρεωτική αποδοχή στην Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει, πριν προβείτε στην παραγγελία, να έχετε απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα του εξωτερικού προκειμένου να σας διευκρινίσει αν δέχεται μετάφραση ή/και επικύρωση από έλληνα δικηγόρο και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μολονότι έως σήμερα δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό εντός ή εκτός ΕΕ, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε παντελώς την άρνηση κάποιου ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα του εξωτερικού να δεχτεί έγγραφα επεξεργασμένα από εμάς, λόγω ελλειπούς πληροφόρησης ή ειδικού νομικού καθεστώτος σε χώρα του εξωτερικού. Ειδική περίπτωση αποτελούν τα έγγραφα για τα οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία της προξενικής θεώρησης και για τα οποία, λόγω της έως σήμερα ελλειπούς νομοθετικής ρύθμισης, οι πολίτες υποχρεούνται να απευθυνθούν στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παρακαλούνται επομένως οι πελάτες μας να ενημερώνουν προκαταβολικά τους διεθνείς φορείς για τις παραπάνω ρυθμίσεις, καθώς ενδεχομένως να μην τις γνωρίζουν. Συγκεκριμένα, μπορείτε να τους παραπέμπετε στο άρθρο 32 του Ν. 4194/2013 εξηγώντας ότι στην Ελλάδα αρμόδιοι για την παραγωγή πιστοποιημένων μεταφράσεων είναι οι έλληνες δικηγόροι.

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

Μετά τη θέσπιση του νέου Κώδικα Δικηγόρων, έπαυσε η ισχύς των διατάξεων του παλαιού Κώδικα περί Δικηγόρων (άρθρα 52 και 53, Ν.Δ. 3026/1954, ΦΕΚ 235 της 6/8-10-1954/τ.Α'). Αρκετοί δικηγόροι εξακολουθούν να έχουν παλαιές σφραγίδες, με κείμενο μη πλήρες ή βασισμένο στις καταργημένες διατάξεις (άρθρα 52 και 53). Επίσης, αρκετά μεταφραστικά γραφεία εξακολουθούν έως σήμερα να διαφημίζουν ότι συνεργάζονται με δικηγόρους από τους οποίους προμηθεύονται επίσημες μεταφράσεις σύμφωνα με τα καταργημένα άρθρα. Επειδή με το νέο νόμο άλλαξε το καθεστώς και οι προϋποθέσεις, συνιστούμε να μην εμπιστεύεστε όσους εξακολουθούν να αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις, διότι είναι πολύ πιθανό τα έγγραφά σας να απορριφθούν.

Ελπίζουμε να σας φάνηκαν χρήσιμες οι παραπάνω πληροφορίες και να τις μοιραστείτε στα κοινωνικά δίκτυα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: