Ηλεκτρονικά η βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

07 Μαΐου 2020

Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας επιτυγχάνεται όλο και περισσότερο με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α, δηλαδή  του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προσαρμογή σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις καθίσταται περισσότερο αναγκαία από ποτέ την περίοδο αυτή, καθώς η πανδημία του Covid-19 επιβάλλει την αποφυγή του συνωστισμού και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ των ατόμων, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το ίντερνετ. Στο πλαίσιο αυτό, η εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη, μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών καθίσταται ταχύτερη, πιο εύκολη αλλά και πιο ασφαλής.

Με την υπ΄αρ. οικ. 17535/Δ1.6002 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και  Επικρατείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1754/07-05-2020, με θέμα τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e- ΕΦΚΑ., καθορίζονται έξι νέες κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών των ασφαλισμένων με τον e-ΕΦΚΑ που πλέον θα γίνονται με την χρήση κωδικών taxis, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση του πολίτη στην αρμόδια υπηρεσία, ενώ παράλληλα αποτρέπεται η δημιουργία πολύωρων ουρών αναμονής και ταλαιπωρίας. Μία εκ των κατηγοριών αυτών αφορά τη Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας, απαραίτητο δικαιολογητικό σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, που θα εκδίδεται μέσω χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Παρακάτω ακολουθεί μια σειρά βημάτων που πρέπει να ακολουθηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη λήψη της βεβαίωσης:

Βήμα 1ο: Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί στην μηχανή αναζήτησης, την ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr, στην συνέχεια εισέρχεται στην σχετική ιστοσελίδα, όπου και επιλέγει τη καρτέλα «Ασφαλισμένοι», έπειτα την κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους» και στη συνέχεια θα επιλέξει  την Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.

Η διαδρομή είναι, δηλαδή, ως εξής: efka.gov.gr → Ασφαλισμένοι→ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους→ Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Βήμα 2ο : Ο ενδιαφερόμενος κλικάρει την επιλογή «είσοδος στην υπηρεσία» χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet, με τους οποίους γίνεται η αυθεντικοποίηση των στοιχείων του στο ηλεκτρονικό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Βήμα 3ο:  Στη συνέχεια και αφού καταχωρίσει τον ΑΜΚΑ του, ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία, εισέρχεται στο σύστημα και υποβάλει το αίτημα για τη χορήγηση ηλεκτρονικής βεβαίωσης, η οποία του χορηγείται άμεσα.

Στη βεβαίωση αποτυπώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή άλλου μέσου απόδειξης στοιχείων ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45), όπως ισχύουν. Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία αποτελούν δημόσια έγγραφα που φέρουν λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, αριθμό πρωτοκόλλου, χρονοσφραγίδα έκδοσης, λογότυπο του e-ΕΦΚΑ, μηχανογραφική αποτύπωση της υπογραφής του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε οργάνου αυτός εξουσιοδοτήσει, και μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας της Υπηρεσίας.

Τέλος, κατ’ εξαίρεση, παρέχεται η δυνατότητα να εκδίδονται Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας μετά από αίτηση των ασφαλισμένων στις Οργανικές Μονάδες του e-ΕΦΚΑ στις οποίες θα προσέρχονται, εφόσον υπάρχει διάστημα ασφάλισης το οποίο δεν εμφανίζεται ή δεν εμφανίζεται ορθά στη βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», ώστε να πάρουν βεβαίωση για το σύνολο του χρόνου προϋπηρεσίας για τον οποίο έχουν πληρωθεί εισφορές.

Προσοχή! Η έναρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας χορήγησης βεβαίωσης προϋπηρεσίας ορίζεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, δηλαδή από την 07-06-2020. Στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και την έναρξη της λειτουργίας, οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας εκδίδονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του ΟΠΣ- Ε.Φ.Κ.Α. και την υφιστάμενη μορφή τους.

 

 
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: