Επικύρωση εγγράφων από δικηγόρο

06 Μαρτίου 2017

Επικυρώσεις από δικηγόρο

Με την υπηρεσία επικύρωσης αντιγράφων (ακριβές αντίγραφο) παράγεται ένα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, το οποίο έχει ίση ισχύ με το πρωτότυπο.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία επικύρωσης αντιγράφου εγγράφου από δικηγόρο και με ποια διαδικασία γίνεται:

  • Παραλαβή με κούριερ του πρωτοτύπου σας συνταγμένου σε οποιαδήποτε από τις προσφερόμενες γλώσσες (π.χ. πτυχίο, πιστοποιητικό, ληξιαρχική πράξη, αναλυτική βαθμολογία).
  • Έλεγχος πρωτοτυπίας αυτών των εγγράφων με τα μέσα που διαθέτουμε. Δειγματοληπτικός σε ορισμένες περιπτώσεις έλεγχος γνησιότητας, κυρίως σε περιπτώσεις που υπάρχουν από την επισκόπηση του εγγράφου υπόνοιες ότι το έγγραφο είναι πλαστό, δεν είναι πρωτότυπο ή είναι άκυρο. Σε περίπτωση που το έγγραφο που μας αποστείλατε δεν είναι κατά τον έλεγχό μας πρωτότυπο ή γνήσιο ή έγκυρο σας το αποστέλλουμε πίσω στη διεύθυνση που μας υποδείξατε και κρατούμε ένα ποσό για τα διαχειριστικά έξοδα στα οποία υποβληθήκαμε (βλ. όρους χρήσης).

Επισημαίνουμε, ότι η επικύρωση του πρωτοτύπου δεν συνιστά άνευ ετέρου και αποδοχή της γνησιότητάς τους. Συνήθως ως πρωτότυπα έγγραφα εννοούνται πρωτότυπα (πχ ιδιωτικές επιστολές, αποφάσεις Δημοσίων Αρχών κλπ) ή ακριβή αντίγραφα με σφραγίδα και υπογραφή του εκδότη ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο εγγράφου, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις άλλου είδους έγγραφα που εκτυπώνονται και τηρούνται με μηχανογραφικό τρόπο (πχ έντυπα κοινοχρήστων, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, παρόχων κινητής τηλεφωνίας κ.α.). Δεν επικυρώνονται έντυπα φαξ (τηλεομοιοτυπίες), φωτοαντίγραφα, φορολογικά έντυπα (εκτός αν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή). Συνιστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να μας στέλνετε στη διεύθυνση info@imetafrasi.gr σαρώσεις των εγγράφων που επιθυμείτε να σας επικυρώσουμε, προκειμένου να σας απαντήσουμε δωρεάν αν μπορούμε να προβούμε στην επικύρωση των εγγράφων.

  • Δημιουργία φωτοαντιγράφου του πρωτοτύπου που μας στείλατε.
  • Το πρωτότυπο μένει ανέπαφο.
  • Βεβαίωση ότι αποτελεί πιστό φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο με σφραγίδα και υπογραφή δικηγόρου.
  • Παραδίδονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα: (1) το πρωτότυπο έγγραφο που μας αποστείλατε άθικτο, (2) το πιστό (επικυρωμένο) φωτοαντίγραφο από δικηγόρο, για περαιτέρω δική σας χρήση, (3) το σχετικό παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Σημειώνεται ότι στη συνολική τιμή που πληρώνετε περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, το κόστος όλων των ενσήμων, τα δωρεάν μεταφορικά (από και προς εσάς) και η δική μας αμοιβή.

Δωρεάν εκτίμηση κόστους και επιλεξιμότητας εγγράφου: στείλτε μας σάρωση του πρωτότυπου εγγράφου στο info@imetafrasi.gr ή φαξ στο +302102202188. Μην ξεχάσετε να αναφέρετε το είδος της υπηρεσίας και τη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.
Η υπηρεσία υποστηρίζεται από την: